Mācību modelis WebQuest projektu īstenošanai mācību stundās ķīmijā

Projekta sagatavošana

Īstenošanai atvēlētais laiks

WebQuest projektam atvēlētais laiks ir skolotāja apzināta izvēle, ko nosaka ne tikai tēma. Jāievēro arī citi faktori:
  • skolēnu vecums, intereses, priekšzināšanas un prasmes;
  • ar projekta izpildi saistītais izglītības mērķis;
  • mācību nosacījumi – mācību programmas noteiktais laika ierobežojums, atbilstība mācību programmai, temata sarežģītība u.c.;
  • projekta īstenošanas metodiskie aspekti konkrētajā mācību priekšmetā.
Mācību stundās īstenotam WebQuest projektam nebūt nav jābūt plašam un ar sarežģītu mācību uzdevumu. Saturiski apjomīgus un sarežģītus uzdevumus dažkārt pat vēlams sadalīt vienkāršākos. Tas ir it īpaši ieteicams, ja pietiekošas nav IT un interneta lietošanas prasmes. Parasti projekta izpildei atvēl 2-8 mācību stundas. WebQuest projekta laika sadalījuma piemērs.
  1. 1. Ievadinformācija par WebQuest. Dalīšanās darba grupās. Pedagogs skaidro informāciju par projekta norisi (1 st. daļa).
  2. 2. Darba uzdevuma precizēšana. Domu kartes izveidošana. Pienākumu sadale grupā. Informācijas avotu izvēle, informācijas meklēšana un analīze. Pedagoga palīdzība nepieciešama, ja informāciju grūti atrast vai tā ir nesaprotama. Skolēni to var veikt kā patstāvīgo vai mājasdarbu (1 st.).
  3. 3. Informācijas apkopošana, stenda ziņojuma vai cita veida materiālu sagatavošana prezentēšanai. Skolēni to var veikt kā patstāvīgo vai mājasdarbu (1 st.).
  4. 4. Darbu prezentēšana, piemēram, noslēguma konference. Stenda ziņojumus izvieto klasē. Katra grupa prezentē savu ziņojumu. Noslēgumā pārrunā pozitīvo un priekšlikumus darba uzlabošanai (2 st.).