Nemetālisko elementu savienojumi

Site: Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana
Course: ĶīmiT026 : Mūsdienīgs un atvērts mācību process ķīmijā profesionālajā izglītībā
Book: Nemetālisko elementu savienojumi
Printed by: Guest user
Date: Wednesday, 17 April 2024, 8:42 PM

Description

J. Švirksts. Nemetālisko elementu savienojumi

1. Titullapa

ESF + ES + IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ logo_LU

logo_Projekts

J.Švirksts


NEMETĀLISKO ELEMENTU SAVIENOJUMI


Materiāls izstrādāts
ESF Darbības programmas 2007. - 2013.gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
prioritātes 1.2. „Izglītība un prasmes”
pasākuma 1.2.1.„Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība”
aktivitātes 1.2.1.2. „Vispārējo zināšanu un prasmju uzlabošana”
apakšaktivitātes 1.2.1.1.2. „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu
kompetences paaugstināšana”
Latvijas Universitātes realizētā projekta
„Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu
kompetences paaugstināšana”
(Vienošanās Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003,
LU reģistrācijas Nr.ESS2009/88) īstenošanai.

Rīga, 2010

2. Nemetālisko elementu savienojumu īpašības

Ikdienā katrs no mums izmanto daudz visdažādāko nemetālisko savienojumu, varbūt to pat īsti neapzinoties. Katru dienu mēs patērējam ūdeni H2O, dažādi dzērieni satur fosforskābi H3PO4, kulinārijā lieto dzeramo sodu NaHCO3, matus mēdz balināt ar ūdeņraža peroksīdu H2O2, gan būvniecībā, gan medicīnā lieto ģipsi, ļoti plašu nemetālisko savienojumu klāstu satur mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi.

Daudzām ikdienā izmantotajām ķīmikālijām parasti nelieto to precīzos ķīmiskos nosaukumus, bet gan tehniskos, vēsturiskos vai sadzīves nosaukumus.

Lai atvieglotu programmas prasības:
  • informācijas avotos atpazīst nemetālu šķīdumu un ķīmisko savienojumu tehniskos un sadzīves nosaukumus
izpildi ir sagatavots informatīvais materiāls Ķīmisko elementu šķīdumu un ķīmisko savienojumu ikdienas nosaukumi.

Lai ķīmisko savienojumu praktiskā izmantošana neradītu draudus cilvēka veselībai un arī apkārtējai videi, ļoti svarīgas ir zināšanas par to īpašībām. Arī savienojumu prakstiskā izmantošana ir atkarīga no to īpašībām.

Programmas prasību:
  • izprot nemetālisko elementu savienojumu oksidējošās un reducējošās īpašības un apraksta tās ar molekulārajiem un elektronu bilances vienādojumiem
sekmīgi apgūt palīdzēs plašs piedāvāto demonstrējumu klāsts:
Skolotājam ir iespēja izvēlēties vienu vai vairākus no piedāvātajiem demostrējumiem atkarībā no ķīmijas kabinetā pieejamajiem ķīmiskajiem reaģentiem, nodarbības satura un demonstrējumam atvēlētā laika.

3. Saikne starp nemetālisko elementu savienojumiem

Jebkurš ķīmiskais savienojums var būt kāda ķīmiskā procesa (ķīmiskās reakcijas) gala produkts un arī cita ķīmiskā procesa (ķīmiskās reakcijas) izejviela:

NaOH + HCl = NaCl + H2O
NaCl + H2SO4 = HCl + NaHSO4

Pirmās ķīmiskās reakcijas gala produkts nātrija hlorīds NaCl ir izejviela otrajā ķimiskajā reakcijā, kuras rezultātā rodas hlorūdeņradis HCl.

Ķīmijas kursa programma satur prasību:
  • izprot saikni starp nemetālisko elementu(piemēram, sēra, slāpekļa) savienojumiem un apraksta pārvērtības ar ķīmisko reakciju vienādojumiem
Sagatavotais prezentācijas materiāls:
satur svarīgāko informāciju par sakarībām starp vienkāršām vielām, bāziskajiem un skābajiem oksīdiem, skābēm, bāzēm un sāļiem. Tajā doti gan tipiski ķīmisko reakciju piemēri, gan īsi atgādināti ķīmisko reakciju norises nosacījumi, gan arī ievietoti septiņi uzdevumu piemēri audzēkņu patstāvīgajam darbam.

Savukārt atsevišķie prezentācijas materiāli:
palīdzēs ne tikai atsaukt atmiņā šo elementu tipiskākos savienojumus, to iegūšanu un īpašības, bet arī parādīs saikni starp tiem. Prezentācijas satur arī vairākus variantus audzēkņu patstāvīgā darba uzdevumiem.

4. Aprēķinu uzdevumi

Atbilstoši prasībām mācību priekšmeta satura apguvei audzēkņi:
  • aprēķina izšķīdinātās vielas masas daļu šķīdumā, ja dots šķīdināmās gāzes tilpums un ūdens masa
Risināšanai klasē un mājas darbiem skolotājs var izmantot šim nolūkam sagatavoto uzdevumu komplektu par izšķīdinātās gāzes masas daļas aprēķināšanu šķīdumā, kas satur 10 dažādus ar ikdienas dzīvi saistītus uzdevumus.

Otrs uzdevumu komplekts reakcijas produkta masa vai tilpuma aprēķināšana, izmantojot stehiometrisko shēmu, sagatavots programmas prasībai:
  • aprēķina reakcijas produkta masu vai tilpumu, izmantojot stehiometrisko shēmu
Tas satur 9 uzdevumus, kas saistīti ar svarīgāko ķīmiskās rūpniecības produktu ieguvi, kurus pēc tam plaši izmanto visdažādākajā tautsaimniecības jomās.

5. Nemetālisko elementu savienojumu izmantošana

Programmas prasības:
  • prognozē halogēnu, sēra, slāpekļa, fosfora, oglekļa savienojumu izmantošanas iespējas dažādās tautsaimniecības nozarēs, izmantojot informāciju par to savienojumu īpašībām
sekmīgai apguvei var izmantot sagatavotos prezentācijas materiālus:
Topošajiem autotransporta speciālistiem sagatavots informatīvais materiāls par automobiļu drošības spilveniem, kuru sekmīgu darbību nodrošina nātrija azīda sadalīšanās reakcijā izveidojies slāpeklis.