Svetlana Saksonova. Komercdarbības finansēšana (e-grāmata)

3. Akciju izdevīgāka izmantošanas veida noteikšana ( materiāls ir paredzēts tikai skolotāju lietošanai, ja ir interese dziļāk iepazīties ar kapitalizācijas metodi)

 Lai noteiktu akcijas investīcijas vērtību izmanto ienākuma kapitalizācijas metodi (angl.- capitalisation of income method of valuation):

Formula 1

kur:

Vi - akcijas investīcijas vērtība;

It – gaidāmais finanšu instrumenta izlabošanas ienākums katrā laika perioda t starplaikā;

k – ienākuma riska pakāpei atbilstoša pieprasītā ienākuma likme.

 Pašreizējā neto vērtība (angl.- net present value, NPV) ir vienāda ar starpību starp finanšu instrumenta investīcijas vērtību un pašreizējo tirgus vērtību:

Formula 2

kur:

NPV - pašreizējā neto vērtība;

P0 – finanšu instrumenta pašreizējā tirgus cena.

Finanšu instruments ir par zemu novērtēts, ja Vi > P0 un, savukārt, ja Vi < P0, tad finanšu instrumentu var uzskatīt par pārvērtētu.

 Šī ienākuma kapitalizācijas metode paredz daudzus akciju investīcijas vērtības noteikšanas modeļus. Šī darba ietvaros ir apskatītas divas metodes.

 Dividenžu diskontēšanas modeļa būtība ir, ka gaidāmā ienākumu plūsma ir jādiskontē un tādējādi pašreizējā vērtība atbilst akcijas investīcijas vērtībai. Dividenžu diskontēšanas modeļa pieņēmumi ir saistīti ar dividenžu pieauguma tempiem un atkarībā no šiem pieņēmumiem modeļi atšķiras savā starpā. 

 Dividenžu nulles pieauguma modeļa (angl. -zero-growt model, ZGM) pieņēmums ir, ka dividendes pieauguma temps ir vienāds ar nulli. Formula:

Formula 3

kur:

D0 – vienas parastās akcijas nākotnē gaidāmā dividende;

k0 – pieprasītā ienākuma likme.

 Piemēram, A/S Alfa plāno regulāri izmaksāt dividendes neierobežotā laika periodā 1,90 Ls par vienu akciju. Pieprasītā ienākuma likme ir 10%. Akcijas tirgus cena ir 15 Ls.

Formula 4

 Salīdzinot divus rādītājus: Vi = 19 (Ls) un P0 = 15 (Ls), secinām, ka Vi > P0. Tas nozīmē, ka tirgū akcijas nav pienācīgi novērtētas un var ieteikt tās iegādāties.

Pretējā gadījumā, piemēram, A/S Beta plāno regulāri izmaksāt dividendes neierobežotā laika periodā 1,15 Ls par vienu akciju. Pieprasītā ienākuma likme ir 13%. Akcijas tirgus cena ir 10 Ls.

Formula 5

 Salīdzinot divus rādītājus: Vi = 8,85 (Ls) un P0 = 10 (Ls), secinām, ka Vi < P0. Tas nozīmē, ka tirgū akcijas ir pārvērtētas un būtu vēlams tās pārdot.

 Vēl tiek pielietota vienkārša parasto akciju investīcijas metode, kur tiek prognozēts rādītājs tīrā peļņa, rēķinot uz vienu akciju (EPS) nākamajam gadam. Šis metodes modeļi arī ir atšķirīgi savā starpā, atkarībā no EPS izmaiņas tendencēm.

 EPS pastāvīga pieauguma gadījumā normālo attiecību cena/ ienākums var aprēķināt pēc formulas:

Formula 6

kur:

Vi / EPS0 – normālā attiecība cena/ienākums, ja tirgū akcija ir pareizi novērtēta;

p – dividendes izmaksāšanas koeficients;

ge – ienākumu pieauguma temps.

 Akciju var uzskatīt par pienācīgi novērtētu, ja Vi / EPS0 > P0 / EPS0, un par pārvērtētu, ja Vi / EPS0 < P0 / EPS0.

 Piemēram, pagājušajā gadā A/S Alfa izmaksāja dividendes 1,80 Ls par vienu akciju, bet, sākot ar nākamu gadu, dividendes pieaugs par 5% gadā. Pieprasītā ienākuma likme ir 11%, bet akcijas pašreizējā tirgus cena ir 26 Ls. Tagad pieņemsim, ka EPS0 = 2,70 Ls. Tas nozīmē, ka p = 1,80 : 2,70 = 0,6667.

Formula 7

 Reālā attiecība cena/ienākums ir 26 : 2,70 = 9,63 Ls. Var secināt, ka 11,7 > 9,63, t.i., Vi / EPS0 > P0 / EPS0. Tas nozīmē, ka a/s ALFA akcijas tirgū nav pienācīgi novērtētas un tās var ieteikt iegādāties.