Svetlana Saksonova. Ievads komercdarbība (e-grāmata)

5. Izmantotās literatūras un informācijas avotu saraksts

  1. Lībermanis G. Tirgus, cenas, konkurence. Otrais pārstrādātais un papildinātais izdevums. – Rīga: Kamene, 1998. – 182 lpp.
  2. Nešpors V. Ievads ekonomikā. – Rīga: Multineo, 2006. – 193 lpp.
  3. Nešpors V. Ievads mikroekonomikas teorijā. – Rīga: Kamene, 2008. – 150 lpp.
  4. Oļevskis G. Mikroekonomika: saimniekošanas subjektu rīcība preču tirgū. – Rīga, 1996. – 168 lpp.
  5. Rurāne M. Uzņēmuma finansu vadība. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 1997. – 255 lpp.
  6. Škapars R. Mikroekonomika. – Rīga: Latvijas Universitāte, 2001. -379 lpp
  7. Vītola Ī., Soopa A. Vadības grāmatvedība. – Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, 2002. – 222 lpp.
  8. Volodina M., Dzelmīte M. Mikroekonomika. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2005. – 241 lpp.
  9. Biznesa terminu skaidrojošā vārdnīca/ Rurāne M. (sast.). – Rīga: Kamene, 2001. – 223 lpp.
  10. Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca/ Grēviņa R. (sast.). – Rīga: Zinātne, 2000. – 702 lpp.