Svetlana Saksonova. Ievads komercdarbība (e-grāmata)

1. Uzņēmējdarbības formas

1.2. Pilnsabiedrība

Pilnsabiedrība ir personālsabiedrība, kuras mērķis ir komercdarbības veikšana, izmantojot kopīgu firmu, un kurā uz sabiedrības līguma pamata, neierobežojot savu atbildību pret pilnsabiedrības kreditoriem, apvienojušās divas vai vairākas personas (biedri). [1; 77.pants]

Dibināšana – Uzņēmumu ieraksta komercreģistrā. Pieteikumā norāda: katra sabiedrības biedra vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, juridiskai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, sabiedrības firma, sabiedrības veids, sabiedrības juridiskā adrese, komercdarbības veidi. [1; 8.pants]

Pamatkapitāls- Nav.

Atbildība - Sabiedrības biedri par sabiedrības saistībām atbild kā kopparādnieki personiski ar visu savu mantu. Sabiedrības biedrs, kas iestājas jau pastāvošā sabiedrībā, atbild līdz ar pārējiem sabiedrības biedriem ar visu savu mantu, arī par tām sabiedrības saistībām, kuras radušās pirms viņa iestāšanās sabiedrībā. [1; 94.pants]

Konkurences aizliegums - Sabiedrības biedrs bez pārējo biedru piekrišanas nedrīkst slēgt darījumus sabiedrības komercdarbības nozarē vai būt personiski atbildīgs biedrs citā personālsabiedrībā, kura veic tādu pašu komercdarbību. Ja sabiedrības biedrs pārkāpj šā panta pirmās daļas noteikumus, sabiedrībai ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību vai attiecīgo darījumu atzīšanu par tādiem, kas noslēgti sabiedrības vārdā, un gūtā ienākuma vai prasījuma tiesību uz to nodošanu sabiedrībai. Par šādas prasības celšanu lemj pārējie sabiedrības biedri. [1; 82.pants]

Biedru tiesības

· Visiem sabiedrības biedriem ir tiesības un pienākumi piedalīties sabiedrības lietvedībā. Sabiedrības lietvedība var būt uzticēta vienam, vairākiem vai visiem sabiedrības biedriem. Ja lietvedība uzticēta vienam sabiedrības biedram, tad pārējie biedri lietvedībā nepiedalās. Ja lietvedība ir uzticēta visiem, katram no viņiem ir tiesības rīkoties vienpersoniski, ja citi pret to neiebilst.

· katrs sabiedrības biedrs jebkurā laikā var pārliecināties par sabiedrības lietu gaitu, ieskatīties sabiedrības grāmatvedības un citos dokumentos, kā arī izgatavot sev pārskatu par sabiedrības mantas stāvokli, bilanci un gada pārskatu. [1; 83.pants]

Lēmuma pieņemšana

· Lēmuma pieņemšanai nepieciešama visu to sabiedrības biedru piekrišana, kuriem ir tiesības attiecīgo lēmumu pieņemt.

· Ja sabiedrības līgums noteic, ka lēmums jāpieņem ar balsu vairākumu, tad šaubu gadījumā vairākumu nosaka pēc sabiedrības biedru skaita. [1; 87.pants]

Peļņas sadale – Sabiedrības peļņa un zaudējumi tiek sadalīti biedriem proporcionāli viņu ieguldījuma (kapitāla) daļām sabiedrībā. Katram sabiedrības biedram aprēķināto peļņas daļu pievieno viņa ieguldījuma (kapitāla) daļai, turpretī zaudējumu gadījumā viņa ieguldījuma (kapitāla) daļu samazina par aprēķināto zaudējumu daļu. [1; 88.pants]

Sabiedrības izbeigšanās un sabiedrības biedra izstāšanās pamati -
Sabiedrība izbeidzas:

· izbeidzoties laikam, uz kādu nodibināta;

· ar sabiedrības biedru lēmumu;

· uzsākot bankrota procedūru;

· ar tiesas nolēmumu.

Ja sabiedrības līgumā nav noteikts citādi, sabiedrības biedra izstāšanās pamats ir:

· sabiedrības biedra nāve;

· sabiedrības biedra atzīšana par maksātnespējīgu;

· sabiedrības biedra uzteikums;

· sabiedrības biedra izslēgšana;

· citi sabiedrības līgumā minētie pamati.

[1; 97.pants]Pēc sabiedrības izbeigšanās notiek sabiedrības likvidācija, izņemot gadījumu, kad sabiedrības līgumā noteikts citāds galīgās norēķināšanās veids vai arī sabiedrība atzīta par maksātnespējīgu. [1; 106.pants]