Svetlana Saksonova. Ievads komercdarbība (e-grāmata)

2. Bilances jēdziena definīcijas

Bilance ir pārskata perioda beigās kontu formā sastādīts uzņēmuma valdījumā esošā īpašuma (aktīvi) un kapitāla (pasīvi) pretstatījums. [4., 7.]

Bilance ir divpusīga tabula, kuras kreisajā pusē parādīti uzņēmuma līdzekļi (aktīvs) un labajā pusē – līdzekļu avoti jeb kapitāls (pasīvs). [4., 11.]

Bilance – vispārinātā veidā atspoguļo uzņēmuma saimnieciskos līdzekļus un to veidošanās avotus noteiktā datumā. [1., 18.]

Grāmatvedības bilance ir sistematizēts līdzekļu un līdzekļu finansēšanas avotu pārskats naudas izteiksmē noteiktā datumā. [1., 21.]

Grāmatvedības bilancei ir divas naudas izteiksmē līdzsvarotas daļas: aktīvs un pasīvs. Bilances aktīvs atspoguļo uzņēmuma līdzekļu sastāvu, bet pasīvs atspoguļo šo līdzekļu finansēšanas avotus. [1., 24.]

Bilance – finanšu pārskats, kas parāda uzņēmuma līdzekļu, pašu kapitāla un saistību apmēru naudas izteiksmē noteiktā datumā. [1., 83.]

Grāmatvedības bilance ir divdaļīga sistematizētu rādītāju tabula, kur vienā daļā – aktīvā ir parādīti uzņēmuma līdzekļi, bet otrā daļā – pasīvā šo līdzekļu izveidošanas avoti. [5., 10.]

Grāmatvedības bilance rāda uzņēmuma ekonomiskā stāvokļa svarīgāko raksturojumu – līdzekļus un to avotus tikai vienā noteiktā brīdī. [5., 23.]

Bilance ir finanšu pārskats, kas pēc sava stāvokļa uz noteiktu datumu parāda uzņēmuma līdzekļu, saistību un pašu kapitāla apmērus. Tā ir tabula, kuras divas daļas – aktīvs un pasīvs – ir līdzsvarā. Aktīvā atspoguļo saimnieciskos līdzekļus (īpašumu) – materiālos resursus, naudas līdzekļus, ilgtermiņa ieguldījumus (atlikušajā vērtībā) un debitoru parādus. Pasīvā parāda saimniecisko līdzekļu avotus (kapitālu) – pašu kapitālu, uzkrājumus un ilgtermiņa un īstermiņa kreditoru parādus (saistības). Bilance raksturo galvenokārt uzņēmuma finansiālo stāvokli. [3., 18.]

Bilance ir rādītāju kopums, kas raksturo uzņēmuma stāvokli, salīdzinot vai pretstatot tās atsevišķās puses. Tā ir divpusēja tabula, kuras viena puse naudas izteiksmē atspoguļo uzņēmuma vai iestādes līdzekļus un izvietojumu (aktīvus), bet otra puse – šo līdzekļu avotus un mērķus, kādiem tie paredzēti. [7., 25.]

Bilance kāda uzņēmuma kvantitatīva finansiālā stāvokļa situācija uz noteiktu dienu, kurā ietilpst aktīvi, pasīvi un tīrā vērtība. [9.]

Bilances shēma

Aktīvs
Pasīvs
1. Ilgtermiņa ieguldījumi
3. Pašu kapitāls
2. Apgrozāmie līdzekļi
4. Uzkrājumi

5. Kreditori

Bilances vienādojums: Aktīva kopsumma = Pasīva kopsumma, vai nu:

Aktīva kopsumma =Pašu kapitāls + Kreditori (saistības pret kreditoriem)

Tas nozīme, ka līdzekļiem, kas pieder uzņēmumam, jābūt finansētiem vai nu īpašniekiem vai ar aizņēmumiem (saistībām). [4., 11.]

Aktīvi – uzņēmuma līdzekļi, jeb tas, kas pieder uzņēmumam.

Aktīvi sastāv no:

· Ilgtermiņa ieguldījumiem (šos aktīvus izmanto vairāk, nekā 1 gadu),tie ir:

o nemateriālie aktīvi –licences, patenti, preču zīmes;

o materiālie aktīvi (pamatlīdzekļi) - zeme, iekārtas, mašīnas, būves, celtnes;

o finanšu aktīvi (ilgtermiņa finanšu ieguldījumi)- uzņēmumam pieder citu uzņēmumu kapitāla daļas, vai tas ir aizdevis naudu citiem uzņēmumiem uz laiku, kurš pārsniedz 1 gadu.

· Apgrozāmiem līdzekļiem (šos aktīvus izmanto 1 gada laikā), tie ir:

o krājumi (izejvielas, materiāli, produkcija pārdošanai, kas stāv noliktavā);

o debitori (uzņēmuma preču un pakalpojumu pircēji, kas vēl nav samaksājušie par saņemtām precēm vai pakalpojumi- uzņēmuma parādnieki.

o uzņēmuma finanšu aktīvi- citu uzņēmumu vai valsts vērtspapīri, jo tos turēs ne ilgāk par 1 gadu, vai īstermiņa (līdz 1 gadam) aizdevumi citiem uzņēmumiem;

o naudas līdzekļi- skaidrā nauda kasē, vai bezskaidrā bankas kontā.

Pasīvi sastāv no:

· Pašu kapitāla, kurā ietilpst:

o pamatkapitāls – summa, kas ir ierakstīta Statūtos pie uzņēmuma dibināšanas;

o kapitāla uzcenojums – ja uzņēmums ir SIA vai A/S un tā kapitāla daļas pārdodas par cenu, kura ir lielāka par nominālo cenu, tad tā starpība saucas uzcenojums;

o rezerves, kas ir izveidotas no peļņas potenciālo zaudējumu segšanai;

o rezerves, kas nav izveidotas no peļņas, piemēram, pārvērtējot pamatlīdzekļu vērtību;

o iepriekšējo gadu nesadalītas peļņas;

o pārskata gada nesadalītas peļņas- šī summa ir no peļņas vai zaudējumu aprēķina pēdējās rindas.

· Uzkrājumiem- peļņas daļas, kura ir paredzēta nākotnes saistību izpildei, piem., darbinieku atvaļinājuma naudas izmaksai, nodokļu samaksai.

Kreditoriem jeb saistībām pret kreditoriem. Kreditori ir juridiskās vai fiziskās personas, kurām uzņēmums ir parādā- piegādātāji, darbinieki, bankas, valsts budžets ( ja ir parāds par nodokļiem), pircēji, ja viņi ir samaksājuši avansus, bet vēl nesaņēma preces vai pakalpojumus.