Svetlana Saksonova. Komercdarbības formas. Komercdarbības uzskaites un ražīguma novērtēšanas pamati. (e-grāmata)

20.3. tēma. Uzņēmuma līdzekļi (aktīvi)

20.3.2. Ilgtermiņa ieguldījumi

Ilgtermiņa ieguldījumi – līdzekļi, kas paredzēti ilgstošai lietošanai vai ieguldīti ilglietojamā īpašumā. To līdzdalība uzņēmuma saimnieciskā darbībā ilgst vairākus gadus. Saimnieciskā darbībā šie ieguldījumi pakāpeniski nolietojas un zaudē savu vērtību . Šo vērtības samazinājumu katru gadu iekļauj saimnieciskās darbības izdevumos.

Šinī grupā neiekļauj līdzekļus, Kas saimniecisko darbību ietekmē tikai vienu gadu.

Ilgtermiņa ieguldījumi iedalās:

1.      Nemateriālie ieguldījumi – līdzekļi, kuriem nav fiziskas taustāmas formas, bet uzņēmumam tie spēj dot ienākumus. Tās ir tiesības izmantot izgudrojumus, patentus, licences, nomas tiesības.

2.      Ieguldījuma īpašumi- uzņēmumam pieder aktīvi, kurus neizmanto pamatdarbībā- dzīvojamas ēkas, atpūtas bāzes un tml.;

3.      Bioloģiskie aktīvi - uzņēmumam pieder „dzīvi” aktīvi- cālīši, sivēntiņi, kuri vēl nav sasnieguši reproduktīvo vecumu;

4.      Pamatlīdzekļi – līdzekļi, kuri paredzēti izmantošanai produkcijas ražošanā, pakalpojumu sniegšanā, administrācijas vajadzībām un kuru lietošanas termiņš ilgāks par vienu gadu (zeme, ēkas, būves, tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas, inventārs). Tie nav paredzēti pārdošanai.

5.      Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi – līdzekļu ieguldījumi citu uzņēmumu kapitālos un tiem izsniegtie aizdevumi ar nolūku gūt peļņu vai kontroli par citu uzņēmumu (akciju, līdzdalības daļu iegāde).