Rita Birziņa. Bioloģijas metodoloģija

4. Mācību metodes bioloģijā

4.17. Izmantotā literatūra

Albrehta D. (2001). Didaktika. Rīga:Raka. 168 lpp.

2. Andersone R. (2007). Izglītības un mācību priekšmetu programmas. Rīga:Raka, 2001. 202 lpp.

3. Bazens T. (2008) Efektīvas mācīšanās rokasgrāmata. R.: Jāņa Rozes apgāds. 159 lpp.

1. Bioloģijas 10.–12. klasei mācību priekšmeta programmas paraugs. DZM projekts. Sk. internetā http://www.dzm.lv/bio/bio_prog_proj.pdf

2. Bioloģijas 10.–12. klasei mācību priekšmeta programmas paraugs. Sk. internetā http://www.dzm.lv/bio/bio_prog_proj.pdf

3. Birziņa R. (2009) Bioloģijas fakultātes I kursa studentu uzskati par mācīšanos. LU 67. zinātniskā konference Bioloģijas didaktikas sekcija. Pārmaiņas izglītībā: mūsdienīgs mācību un studiju process dabaszinātnēs. Sk. internetā http://priede.bf.lu.lv/grozs/Didaktika/LU_67_2009/Birzina.pdf

4. Dabaszinātņu un matemātikas projekts. Sk. internetā http://www.dzm.lv/

5. Geidžs N. L., Berliners D. C. (1999) Pedagoģiskā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC.

6. Kukaine (2006) Grafisko organizatoru izmantošana bioloģijā. Diplomdarbs, Latvijas Universitāte.

7. Maslo, I. Mācīšanās kā integratīvs intrapersonisks un interpersonisks process. Grāmata “No zināšanām uz kompetentu darbību”. I. Maslo redakcijā. LU Akadēmiskais apgāds, 2006, 20-26. lpp.

8. Namsone D. (2010) Dabaszinātnes skolā - atbilstoši laikam: dabaszinātņu didaktika skolā. Lielvārde: Lielvārds. 215 lpp.

9. Pārbaudes darbu veidošana. (2006–2007). Projekta „Jelgavas skolotāju profesionālās kompetences pilnveide tehnoloģiju un zinātņu jomā” (Nr. 2006/0116/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0152/0207) 2. modulis. Bioloģija kā viens no tehnoloģiju un zinātņu pamatu jomas struktūrkomponentiem. Jelgavas reģionālais pieaugušo izglītības centrs.

10. Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīcā (2000) R.: Zvaigzne ABC, 2000. 248 lpp.

11. Praulīte G. (2008). Bioloģijas mācību metodika Didaktika. RaKa, 223 lpp.

12. Tuna A, (2006) Kritiskā domāšana: uzsvars uz vārdu «domāšana» Jaunais skolotājs: Pārdomas un ieteikumi mūsdienu skolotājam. Rakstu krājums. Izglītības attīstības centrs, AS McĀbols, 39-48.

13. Zelmenis V. (2000). Pedagoģijas pamati. Rīga, RaKa, 291 lpp.

14. Žogla, I. Didaktikas teorētiskie pamati. Rīga: Raka, 2001. 275 lpp.

15. Baxendell, B. (2003). Consistent, coherent, creative: The three c's of graphic organizers. Teaching Exceptional Children, 35(3), 46-53.

16. Billmeyer, R., & Barton, M. (1998). Teaching Reading in the Content Areas: If Not Me, Then Who? Aurora, CO: Mid-Continent Regional Educational Laboratory.

17. Bromley, K., DeVitis L., & Modlo, M. (1999). 50 Graphic Organizers for Reading, Writing & More. New York: Scholastic Professional Books.

18. Brown C. R. (1995) The effective teaching of biology. London, Longman Group Limited, New York.

19. Chandi, S. S. (2006) Systems Thinking as a Tool for Teaching and Learning Biological Complexity. ESERA Summer School.

20. Cohen Louis,Lawrence Manion,Keith Morrison. A guide to teaching practice. Routledge, 1996. 494 p.

21. Donald M. (1991) How to be a Successful Student?

22. Dressel, P.L. & Marcus, D. (1982) On Teaching and Learning in College. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

23. Dunn R. (1988) Learning and Teaching Styles and Brain Behaviour. Oklahoma Education Newsletter

24. Graphic Organizers and Flow Charts. http://www1.chapman.edu/soe/faculty/piper//teachtech/graphicorganizers.htm

25. Maine, B. The Learning Pyramid. Sk. internetā http://siteresources.worldbank.org/DEVMARKETPLACE/Resources/Handout_TheLearningPyramid.pdf

26. Marton, F., Dall'Alba, G., & Beatty, E. (1993). Conceptions of learning. International Journal of Educational Research, 19, 277-300.

27. McKeachie, W.J. (1994) Teaching Tips. Lexington, Mass.: Heath.

28. Oeser, O. A. (1966) Teacher, Pupil and Task. London: Tavistock Publication.

29. Ogle, D. S. (1986). K-W-L group instructional strategy. In A. S. Palincsar, D. S. Ogle, B. F. Jones, & E. G. Carr (Eds.), Teaching reading as thinking (Teleconference Resource Guide, pp. 11-17). Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

30. Orzechowski, R. F. (1995) Factors to consider before introducing active learning into a large, lecture-based course. Journal of College Science Teaching, 24(5), 347-349.

31. Palmer, David. Students’ perceptions of good and bad university teaching. (skat. Internetā 14.01.04 http://www.newcastle.edu.au/oldsite/services/iesd/publications/eunexus/articles/teachingreview/palmer.htm

32. Rowe, M.B. (1974) Relation of Wait-Time and Rewards to the Development of Language, Logic and Fate Control: Part II--Rewards. Journal of research in science teaching 11(4), 291-308.

33. Saljo, R. (1979). Learning in the learner's perspective: I. Some common-sense conceptions.

34. Shulman L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher 15(2) 4-14.

35. Shulman, L. S. (1987) Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform. Havard Educational Review, 57(1), 1-22.

36. Tobin, K., Tippins, D.J. & Gallard, A.J. (1994). Research on Instructional strategies for Teaching Science. In D.L. Gabel (ed.), Handbook of Research on Science Teaching and Learning (pp. 45-93), New York: McMillan P.C.

37. Uno G. E. (2009) Botanical literacy: what and how should students learn about plants? American Journal of Botany 96(10).

38. Woods, D. R. (1995) Teaching and learning: what can research tell us? Journal of College Science Teaching, 25, 229-232.