Rita Birziņa. Bioloģijas metodoloģija

4. Mācību metodes bioloģijā

4.3. Skolotāja loma mācību procesā

Skolotāja loma mācību procesā

Mācīšana un mācīšanās ir neatdalāmas komponentes.
Mācīšana faktiski ir tikai daļa, kas ietver skolotāju, skolēnu, mācību priekšmeta saturu, mācīšanas/mācīšanās procesu un gan skolotāja, gan skolēna novērtējumu.
Kas ir labs skolotājs?
No skolēnu viedokļa labs skolotājs:
– ir sava mācību priekšmeta entuziasts, spējīgs ar to aizrauties,
– viņam ir laba saskarsme ar skolēnu vai skolēnu grupu diskusiju laikā, kā arī ārpusklases attiecībās,
– intelektuāli stimulējošs, rosinošs,
– ir organizēts savā darbā un spēj skaidri formulēt konceptuālos jēdzienos un izskaidrot idejas,
– erudīcija un zināšanas savā priekšmetā.
Šīs atziņas apstiprina arī Davida Palmera pētījumi (dati apkopoti 1. un 2. tabulā).

1. tabula. Laba skolotāja raksturīgās pazīmes

Pazīme

Biežums (%)

Veicina savstarpēju sadarbību

48

Strādā ar entuziasmu

33

Cenšas nodarbības padarīt interesantas

30

Prot labi izskaidrot

27

Labi zina savu mācību priekšmetu

27

Ir labas attiecības ar skolēniem

24

Piemīt humora izjūta

21

Spēj skolēnam palīdzēt

18

Piedāvā labus piemērus/paraugus

15

2. tabula. Slikta skolotāja raksturīgās pazīmes

Pazīme

Biežums (%)

Slikti izskaidro

48

Neprot labi runāt

33

Nespēj palīdzēt skolēnam

33

Ir neorganizēts

30

Nav sadarbības ar skolēniem

27

Trūkst entuziasma

24

Nav labu attiecību ar skolēniem

24

Labi nezina mācību priekšmetu

9