Rita Birziņa. Bioloģijas metodoloģija

4. Mācību metodes bioloģijālogo_ESFlogo_ESlogo_LUlogo_Projekts

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Rita BirziņaBioloģijas mācību metodika

Bioloģijas metodoloģija

Mācību metodes bioloģijā

Materiāls izstrādāts
ESF Darbības programmas 2007. - 2013.gadam
„Cilvēkresursi un nodarbinātība”
prioritātes 1.2. „Izglītība un prasmes”
pasākuma 1.2.1.„Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība”
aktivitātes 1.2.1.2. „Vispārējo zināšanu un prasmju uzlabošana”
apakšaktivitātes 1.2.1.1.2. „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu
kompetences paaugstināšana”
Latvijas Universitātes realizētā projekta
„Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu
kompetences paaugstināšana”
(Vienošanās Nr. 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003,
LU reģistrācijas Nr. ESS2009/88) īstenošanai.Rīga, 2011
Mācību materiāla saturs

Anotācija. 2

Mācību process bioloģijas apgūšanā. 3

Kas ir mācīšanās?. 4

Skolotāja loma mācību procesā. 6

Kas ir labs skolotājs? 6

Skolotāja mācīšanas stili 7

Skolotāja mācīšanas stili Error! Bookmark not defined.

Skolēnu organizēšana nodarbību laikā. 9

Mācību metodes kā pedagoģiskās mijdarbības veidi 14

Mācību metožu iedalījums 14

Metodes izmantošanas efektivitāte – no kā tā atkarīga? 19

Mācību metode - lekcija. 20

Kā paaugstināt mācīšanās efektīvitāti? 22

Ieteikumi, kā „noturēt” skolēnu uzmanību lekcijas laikā. 22

Jautājumu uzdošana. 24

Darbs ar tekstu. 24

Uzskates metodes - informācijas vizualizācijas izmantošana bioloģijas stundās 27

Kas ir grafiskie organizatori? 27

Grafisko organizatoru nozīme mācību procesā. 27

Informācijas apgūšanas un zināšanu strukturēšanas modeļi 28

Kā veidot grafisko informācijas organizatoru? 29

Grafisko organizatoru izmantošanas piemēri bioloģijā. 29

Literatūra. 32

Anotācija


Materiāls sniedz pārskatu par tēmu “Bioloģijas mācību metodes”. Sākumā raksturotas bioloģijas kā mācību priekšmeta raksturīgās pazīmes, saistot to ar mācīšanās un mācīšanas pamatnostādnēm. Mācīšanās aspekta iztirzājumā izmantots Bioloģijas fakultātes pētījums par Bioloģijas bakalaura programmas I kursa studentu uzskatiem par mācīšanās procesu. Mācīšanas aspekts skatīts saistībā ar skolotāja mācīšanas stilu, pamatojoties uz Luija Kohena (1996) un citu autoru izstrādātajām klases organizācijas situācijām skolotāja un skolēna savstarpējas saskarsmes raksturošanā.

Tā kā šie iepriekš minētie konteksti ir mācību metožu izvēles pamatā, tad turpmāk materiālā skatītas mācību metodes kā pedagoģiskās mijdarbības veids, parādot to iedalījuma veidus.

Tā kā profesionālajās vidusskolās teorētisko zināšanu apguvē pārsvarā tiek izmantota lekcija kā mācību metode, tad tiek runāts par lekcijas efektivitātes paaugstināšanu, sniedzot dažādus ieteikumus, kā skolēnu no pasīva klausītāja „pārvērst” par aktīvu klausītāju.

Noslēgumā sniegti dažādu veidu grafisko informācijas organizatoru piemēri bioloģijā.
Tēmas apguvei paredzēti arī izdales materiāli (shēma „Bioloģijas zinātne un tās loma sabiedrībā” un skolotāju patstāvīgajam darbam paredzētā tabula par dažādu mācību metožu izmantošanu mācību procesā (adaptēta no Jelgavas reģionālā pieaugušo izglītības centra projekta „Jelgavas skolotāju profesionālās kompetences pilnveide tehnoloģiju un zinātņu jomā” materiāliem).