Rita Birziņa. Bioloģijas metodoloģija

3. Bioloģijas uzdevumu veidi, piemēri un risināšana

3.11. Izmantotā literatūra

Literatūra

Avena A. (2010). Kā jautājumi virza domāšanu? Grāmatā “Domāšanas māksla ikvienam jeb kā domāt ar prieku un azartu”. Sorosa fonds-Latvija, Izglītības attīstības centrs. SIA Nordik.

Beļakova I. (2010). Jautājumu kubs par Blūma taksonomijas jautājumu līmeņiem, apgūstot fotosintēzes procesu. 2010. gada pārbaudes darbu materiāls.

Betels Dž. (2003). Rokasgrāmata pārbaudes darbu veidotājiem. Rīga: IZM Izglītības sistēmas attīstības projekts. 84 lpp.

Bioloģijas 10.–12. klasei mācību priekšmeta programmas paraugs. DZM projekts. Sk. internetā http://www.dzm.lv/bio/bio_prog_proj.pdf

Cascini G., Frillici, F. S., Jantschgi, J., Kaikov, I., Khomenko, N. (2008). TETRIS. TRIZ apmācība skolām. TETRIS projekts un EK Leonardo da Vinci Mūžizglītības Programma.

Dabaszinātņu un matemātikas projekts. Sk. internetā http://www.dzm.lv/

Hahele, R., Mīļā, A., Upeniece, I. (2009). Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana vidusskolā. Metodiskais materiāls. Rīga: Valsts izglītības satura centrs.

Kangro, A., Geske, A. (2001). Zināšanas un prasmes dzīvei. Latvija OECD valstu Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā 1998. – 2001. Mācību grāmata, Rīga.

Lange E., Zelmenis V. (1969). Mācību stundas konspekts un ārpusklases nodarbības plāns bioloģija. Metodiskie norādījumi. Rīga, LVU.

Lange E. (1982). Audzēkņu patstāvīgā darba organizēšana mācību stundās. Metodiski norādījumi. Rīga, Latvijas Republikāniskais neklātienes lauksaimniecības tehnikums.

Pārbaudes darbu veidošana. (2006–2007). Projekta „Jelgavas skolotāju profesionālās kompetences pilnveide tehnoloģiju un zinātņu jomā” (Nr. 2006/0116/
VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0152/0207) 2. modulis. Bioloģija kā viens no tehnoloģiju un zinātņu pamatu jomas struktūrkomponentiem. Jelgavas reģionālais pieaugušo izglītības centrs.

Praulīte G. (2008). Bioloģijas mācību metodika Didaktika. RaKa, 223 lpp.

Zelmenis V. (2000). Pedagoģijas pamati. Rīga, RaKa, 291.lpp.

Znotiņa V. (2007). Izdales materiāls bioloģijas skolotājiem. Projekts “Tālākizglītības programmas “Bioloģijas skolotāja profesionālā pilnveide” izstrāde un aprobācija”
(Nr. 2006/0226/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0021/0063)

Gronlund N. E. (1981). Measurement and Evaluation in Teaching. 4th ed. New York: Macmillan.

Hassard J. (2005-2006). A science teaching website. Sk. internetā (200610.09) http://scied.gsu.edu/Hassard/

Hassard Jack (1992). Strategies Fostering Thinking in the Science Classroom, in Hassard, Jack, Minds on Science. New York: Harpercollins, Publishers. http://artofteachingscience.org/mos/chapter8.html

Sellamna N. Approaches to Inquiry – Key Concepts. ICRA Learning Materials.

Гин С. (2004). Учить по-тризовски, как? Sk. internetā http://www.trizway.com/
art/article/134.html

Гин А., Кавтрев А. (2010). Из опыта обучения решению открытых задач. Sk. internetā http://www.trizway.com/art/practical/249.html

Притуляк С.П. (2003). Роль творческих задач в развитии познавательной активности. Cтатья была опубликована в № 01/2003 газеты "Биология" издательского дома "Первое сентября" http://bio.1september.ru/
article.php?ID=200300108