Rita Birziņa. Bioloģijas metodoloģija

3. Bioloģijas uzdevumu veidi, piemēri un risināšana

3.10. Bioloģijas uzdevumu un vingrinājumu klasifikācija

Bioloģijas uzdevumu un vingrinājumu klasifikācija

Ir samērā sarežģīti klasificēt uzdevumus pēc to formas. Literatūrā (Gin, 2003; Lange, 1982; Praulīte, 2008) tiek piedāvāts iedalījums pēc veida, kā uzdevumi un vingrinājumi tiek pasniegti (9. attēls) – vai tie ir tekstiskie problēmu (kvalitatīvie) uzdevumi, vai tie ir skaitliskie aprēķinu (kvantitatīvie) uzdevumi vai eksperimentālie, kuri prasa praktisku darbību.

uzdevumu veidi

9. attēls. Bioloģijas uzdevumu iedalījums (Praulīte, 2008)

Tikpat labi šajā iedalījumā var saskatīt citu minēto klasisfikāciju: tipveida (standarta) uzdevumi, kurus raksturo šādi rādītāji:

saistība ar standarta prasībām,

saistība ar mācāmo tematu ,

uzdevumu daudzuma atbilstība vielas svarīguma pakāpei,

plānveidīgums (atkārtošanas uzdevumi tālākā kursā),

secīgums (grūtību pieaugšanas secība),

uzdevumu daudzveidība,

atbilstība skolēnu zināšanu līmeņiem.

un prolēmuzdevumi (nestandarda uzdevumos).

Savukārt Džordžs Betels (2003) iesaka šādus uzdevumu veidus:

1. Atbilžu izvēles uzdevumi (alternatīvo variantu izvēles uzdevumi)

a. savietošanas

b. sarindošanas

c. Īso atbilžu uzdevumi

d. tukšo vietu aizpildīšanas

e. kļūdu labošanas

2. Strukturēti uzdevumi

3. Strukturēti esejuzdevumi

4. Nestrukturēti esejuzdevumi.

Pēc vingrinājuma formas* (tā kā šis iedalījums ir saistīts ar mācību metožu veidiem, tad par to tiks runāts atsevišķi sadaļā “Mācību metodes”) uzdevumus var iedalīt:

1. Teksta izmantošanas veidi

1.1. teksta pabeigšana:

1.2. vārdu ievietošana

1.3. frāžu ievietošana

1.4. teikuma pabeigšana

1.5. teksta sakārtošana pareizā secībā

2. Teksta strukturēšana tabulā

3. Teksta vizualizācija diagrammās un shēmās

4. Zīmējuma zīmēšana

5. Nosaukumu pievienošana zīmējumā vai attēlā

6. Interaktīvie uzdevumi

Kopumā var veidot arī mācību uzdevumu un vingrinājumu sistēmu, kurā vingrinājuma forma (vārdiskie, skaitliskei, simboliskie, vizuālie, akustiskie, kinētiskie un utilārie uzdevumi) ir saistīta ar skolēna psihiskās darbības veidu (13. tabula).


13. tabula. Mācību vingrinājumu sistēma (V.Zelmenis, 2000:146)


Psihiskās darbības veidi

Vingrinājuma forma

Perceptīvie (uztveres)

Mnēmiskie (atmiņas)

Diagnostiskie

(noteikšanas)

Reproduktīvie (atdarināšanas)

Variatīvie (meklēšanas)

Konstruktīvie (jaunrades)

Heiristiskie (pētniecības)

Korektīvie (labošanas)


1

2

3

4

5

6

7

8

Vārdiskie A

Skaitliskie B

Simboliskie C

Vizuālie D

Akustiskie E

Kinētiskie F

Utilārie G

Paskaidrojums:

  • vārdiskie jeb verbālie – rakstu vai runas vingrinājumi,
  • skaitliskie – aprēķinu uzdevumi,
  • simboliskie – vispārpieņemtu simbolu izmantošanas uzdevumi,
  • vizuālie – vizuālo līdzekļu (attēlu, zīmējumu, shēmu, diagrammu, modeļu u.c.) izmantošanas vingrinājumi,
  • akustiskie – skaņas vingrinājumi,
  • kinētiskie – kustību vingrinājumi,
  • utilārie – praktiskās darbības un prasmju izkopšanas vingrinājumi.


* tā kā šis iedalījums ir saistīts ar mācību metožu veidiem, tad par to tiks runāts atsevišķi sadaļā “Mācību metodes”