Rita Birziņa. Bioloģijas metodoloģija

3. Bioloģijas uzdevumu veidi, piemēri un risināšana

3.6. Bioloģijas pārbaudes darbu veidošana un vērtēšana

Bioloģijas pārbaudes darbu veidošana un vērtēšana

Veidojot pārbaudes darbus, skolotāji visbiežāk izvēlas Blūma taksonomijas izziņas līmeņus. Pedagogu prakse liecina, ka sešu līmeņu ļoti precīza ievērošana ir apgrūtinoša, ne vienmēr iespējams izveidot atšķirības starp uzdevuma soļiem, piemēram, kurā solī ir otrais līmenis (prasme demonstrēt, kā iegūtā informācija ir saprasta) un kurā jau trešais līmenis (izmanto iegūtās zināšanas jaunā situācijā, problēmu risināšanā).

Lai veiksmīgāk varētu veidot pārbaudes darbus, tiek piedāvāti trīs izziņas līmeņi, kas apvienoti pēc būtības, bet neatšķiras pēc satura no Blūma piedāvātajiem sešiem izziņas līmeņiem (8. tabula). (Hahele u.c., 2009, DZM projekts, 2009).

8. tabula. Izziņas līmeņi pārbaudes darbu vērtēšanai

Izziņas līmenis

Skolēns

Mācīšanās raksturojums

Pārbaudes darbu uzdevumi

Iegūstamo punktu skaits attiecībā pret %

Iegaumēšanas un sapratnes līmenis

Atceras, atpazīst, iegaumē, nolasa, definē, sameklē, pievieno utt.

Reproduktīva mācīšanās (zināšanu un noteiktu procedūru atcerēšanās, atpazīšana, elementārprasmes).

Pārbauda noteiktu procedūru atcerēšanos, mācītu zināšanu atcerēšanos.

20–25%

Zināšanu lietošanas līmenis

Atlasa, organizē, sakārto, apraksta, paskaidro saviem vārdiem, atrisina, lieto, klasificē utt.

Interpretējoša mācīšanās (izskaidrošana, zināšanu lietošana standartsituācijā).

Pārbauda mācītas teorijas lietojumu standartsituācijā vai kontekstā. Izpilda uzdevumus, kuru risināšanas paņēmienus skolēns zina no prakses un mācītā.

40–50%

Produktīvās (radošās) darbības līmenis.

Pamato, pierāda, nosaka cēloņus, attīsta, modelē, sintezē, analizē, izveido, izvērtē, izspriež, argumentē, risina problēmas utt.

Produktīva mācīšanās (radoša un vērtējoša darbība).

Pārbauda augstākā līmeņa izziņas prasmes. Risina uzdevumus, kuri skolēnam ir iepriekš nezināmi, kuru izpildei nepieciešama iepriekšējo zināšanu lietošana, analīzes un sintēzes prasmes, kopsakarību veidošana starp tām, vērtējošā darbība, ietverot zināšanu lietošanu nestandarta situācijā.

15–20%*

* Mākslas jomas mācību priekšmetos radošās darbības līmenis var būt pat 70–100%.

Līdz ar to, veidojot pārbaudes darbus, tos var strukturēt kā piedāvāts 9. tabulā (Pārbaudes darbu veidošana, 2006-2007).

9. tabula. Pārbaudes darbu struktūra

Nr.

Uzdevuma apraksts

Zināšanas

Prasmes

Praktiskā ievirze

Punkti

1.

Uzdevums ar praktisku ievirzi pamatzināšanu un vienkāršu prasmju pārbaudei

*

*

*

3

2.

Vairāku soļu uzdevums pamatzināšanu un standartprasmju pārbaudei

*

**


3

3.

Uzdevums ar praktisku ievirzi pamatzināšanu un standartprasmju pārbaudei

*

**

*

4

4.

Tipveida uzdevums standartzināšanu un standartprasmju pārbaudei

**

**


4

5.

Uzdevums ar praktisku ievirzi standartzināšanu un vienkāršu prasmju pārbaudei

**

*

*

4

6.

Vairāku soļu uzdevums standartzināšanu, vienkāršu prasmju un praktiskā lietojuma pārbaudei

**

*

**

5

7.

Vairāku soļu tipveida uzdevums (eksaktajam ciklam – kvalitatīvs)

**

***


5

8.

Teorētiskas ievirzes vairāku soļu uzdevums (eksaktajam ciklam – kvalitatīvs); var saturēt arī konkrētu zināšanu pārbaudi

***

**


5

9.

Radošs uzdevums, kas ietver standarta prasības netradicionālās kombinācijās

***

***


6

10.

a) teorētiski sarežģīts vairāku soļu uzdevums ar praktisku ievirzi;

b) praktiskais darbs

**

**

**

6

Dace Namsone (2010) iesaka vingrinājuma vai uzdevuma izvēli veikt, pamatojoties uz skolēnam sasniedzamo rezultātu, izziņas līmeni un grūtības pakāpi, kā arī nosakot vērtēšanas kritērijus (10. tabula).

10. tabula. Uzdevuma – mērinstrumenta parametru raksturojums (Namsone, 2010:115)

Uzdevuma parametri

Izlasi uzdevumu!

Entomologs (kukaiņu pētnieks) saņēma vēstuli”

„Iesakiet kādu metodi, lai samazinātu odu mākoņus mūsu tūristu bāzes apkaimē. Tūristus, kuri te brauc vērot lielos plēsīgos putnus, sakož odi!”

Entomologs atbildēja:

„Saudzējiet odus! Tie ir jūsu biznesa pamats!”

1. Paskaidro, kāds sakars odiem ar lielajiem plēsīgajiem putniem, ja zināms, ka tie odus neēd!”

2. Uzzīmē barošanās ķēdi, ar kuru tu varētu pamatot entomologa ieteikumu!

3. Iesaki metodi, kā aizsargāt tūristus no odiem, nekaitējot dabai un savai veselībai!

Skolēnam sasniedzamais rezultāts, kurš tiek mērīts

Izprot kaitēkļu ierobežošanas metožu (ķīmisko, mehānisko, bioloģisko) ietekmi uz posmkāju izplatību un vides kvalitāti

Izziņas līmenis (pēc Blūma taksonomijas vai U. Zoltnera klasifikācijas

3. līmenis (augstākais)

Grūtības pakāpe

Vidējas grūtības uzdevums

Uzdevuma veids

Strukturēts uzdevums ar situācijas analīzi

Vērtēšanas kritēriji

Izskaidro odu un lielo plēsīgo putnu saistību – 1 punkts.

Uzzīmē barošanās ķēdi, kurā redzama lielo plēsīgo putnu un odu saistība – 1 punkts

Iesaka metodi, kā pasargāt tūristus no odiem, nenodarot kaitējumu dabai un cilvēka veselībai – 1 punkts.