Rita Birziņa. Bioloģijas metodoloģija

3. Bioloģijas uzdevumu veidi, piemēri un risināšana

Titullapa

logo_ESFlogo_ESlogo_LUlogo_Projekts
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Rita Birziņa

Bioloģijas uzdevumu veidi, piemēri un risināšana

Materiāls izstrādāts
ESF Darbības programmas 2007. - 2013.gadam
„Cilvēkresursi un nodarbinātība”
prioritātes 1.2. „Izglītība un prasmes”
pasākuma 1.2.1.„Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība”
aktivitātes 1.2.1.2. „Vispārējo zināšanu un prasmju uzlabošana”
apakšaktivitātes 1.2.1.1.2. „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu
kompetences paaugstināšana”
Latvijas Universitātes realizētā projekta
„Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu
kompetences paaugstināšana”
(Vienošanās Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003,
LU reģistrācijas Nr.ESS2009/88) īstenošanai


Rīga, 2010


Materiāls sniedz pārskatu par tēmu “Bioloģijas uzdevumu veidi, piemēri un risināšana”. Sākumā ir pamatota bioloģijas uzdevumu un vingrinājumu nozīme bioloģijas apgūšanā. Pēc tam no psiholoģiskā un pedagoģiskā aspekta skatīts skolēna izziņas process, saistot to ar dažādiem bioloģijas uzdevumu veidiem. Pamatojoties uz Blūma taksonomiju, skatīti seši jautājuma veidi, sniedzot konkrētus piemērus. Tā kā pārbaudes darbos sešu līmeņu precīza ievērošana ir apgrūtinoša, ne vienmēr iespējams izveidot atšķirības starp uzdevuma soļiem, atbilstoši IZM Valsts izglītības satura centra izstrādātajam metodiskajam materiālam par skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu vidusskolā tiek piedāvāti trīs izziņas līmeņi, kas apvienoti pēc būtības, bet neatšķiras pēc satura no Blūma piedāvātajiem sešiem izziņas līmeņiem, kā arī atbilst trim uzdevumu un vingrinājumu grūtuma pakāpēm.

Materiālā sniegts ieskats TRIZ metodes izmantošanā, analizējot konkrētu bioloģijas uzdevuma risināšanas procesu.

Noslēgumā sniegta iespējamā bioloģijas uzdevumu un vingrinājumu klasifikācija, iedalot

pēc veida, kā uzdevumi un vingrinājumi tiek pasniegti: tekstiskie problēmu (kvalitatīvie) uzdevumi, skaitliskie aprēķinu (kvantitatīvie) uzdevumi un eksperimentālie, kuri prasa praktisku darbību,

pēc grūtību līmeņa, pamatojoties uz Blūma taksonomijas līmeņiem,

pēc Voldemāra Zelmeņa (1991) apkopotās mācību vingrinājumu sistēmas, kurā vingrinājuma forma ir saistīta ar skolēna izziņas procesu.

Materiāla saturs

 1. Bioloģijas uzdevumu un vingrinājumu loma bioloģijas apgūšanā
 2. Domāšanas un psihisko procesu saistība ar bioloģijas uzdevumiem un vingrinājumiem
 3. Psihiskās darbības izziņas procesā
 4. Izziņas process bioloģijas apguvē
 5. Kā dažādās izziņas pakāpes izmantot bioloģijas uzdevumu un vingrinājumu veidošanā?
 6. Tests par Blūma taksonomijas jautājumu līmeņiem
 7. Bioloģijas pārbaudes darbu veidošana un vērtēšana
 8. TRIZ teorijas izmantošana bioloģijas uzdevumu risināšanā
 9. Informācija par TRIZ teorijas izveidi
 10. Problēmuzdevumu risināšana pēc TRIZ metodes
 11. Bioloģijas uzdevumu un vingrinājumu klasifikācija pēc grūtību līmeņa, pamatojoties uz Blūma taksonomiju
 12. Bioloģijas uzdevumu un vingrinājumu klasifikācija
 13. Literatūra