Rita Birziņa. Bioloģijas metodoloģija

1. Bioloģijas mācību stunda

1.5. Izmantotā literatūra

Literatūra

Āboliņa L., Hahele R. Novitātes bioloģijas mācību saturā pamatizglītībā. LU 68. Zinātniskā konference. 2010. gada 4. februāris. Sk. internetā http://priede.bf.lu.lv/grozs/Didaktika/LU_68_2010/Liesma_Abolina_Rudite_Hahele.pdf

Bioloģijas 10.–12. klasei mācību priekšmeta programmas paraugs. Sk. internetā http://www.dzm.lv/bio/bio_prog_proj.pdf

Cēdere D., Možeika D.. Pētījums par skolēnu dabaszinātniskās intereses ietekmi uz zināšanu un izpratnes līmeni ķīmijā. Study of the impact of student s’ interest in natural sciences on thelevel of knowledge and comprehension of chemistry. ATEE . Spring University, Riga, 2008 Teacher of the 21st Century: Quality Education for Quality Teaching pp 258-264

Geske A.Trešais starptautiskais matemātikas un dabaszinātņu pētījums Latvijā.Rīga, 2000.

Helmane I. Mācību stundu veidi. Konspekts Jelgavas reģionālā Pieaugušo izglītības centra ESF projektā „Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas mācību procesā”, 2007

Kangro A., Geske A. Zināšanas un prasmes dzīvei. Latvija OECD valstu starptautiskajā skolēnu novērtēšans programmā 1998.-2001.

Praulīte, G. Bioloģijas mācību metodika Didaktika. RaKa, 2008. 223 lpp.

Ann Haley MacKenzie. What Is Taught in Biology? Why Does it Matter? American Biology Teacher, May 2008

Forster M. Higher order thinking skills. research developments. 2004, 11, p. 10–15.

Gordon E. Uno and Rodger W. Bybee. Understanding the Dimensions of Biological Literacy. BioScience, Vol. 44, No. 8 (Sep., 1994), pp. 553-557 Published by: American Institute of Biological Sciences http://www.jstor.org/stable/1312283

Gordon E. Uno. Botanical literacy: what and how should students learn about plants? American Journal of Botany 96(10): 2009.

Hassard J. 2000 Minds on Science. Sk. internetā http://www2.gsu.edu/~mstjrh/

Holman J. & Hunt A. What does it Mean to be Chemically Literate? Education in Chemistry. 2002, 39, 1, p. 12–14.

Kelly G. J. Scientific Literacy, Discourse, and Knowledge. Proceedings of the Conference “The LSL Meeting in Uppsala, Symposium for the Linnaeus Tercentenary”. Rakstu krājums. 2007. Retrieved January 30, 2008. Available: http://www-conference.slu.se/lslsymposium/speakers/KellyPO.pdf

Lamanauskas V. & Gedrovics J. Modern Natural Science Education Development Tendences in Lithuania and Latvia. Natural Science Education. 2005, 2 (13), p. 20–26.

Mary Budd Rowe, Full Science for Decision Makers, In Third Sourcebook for Science Supervisors, La Maine L. Motz and Gerry Madrazo, Jr. (Editors), 1988.

Roth CE 1992. Environmental Literacy: Its roots, evolution and directions in the 1990s. Columbus: The Ohio State University.

Scientific and technology literacy. Components and level of scientific literacy. Sk. internetā http://www.iqst.upol.cz/e-learning/m4/e-learning-m4-u1.php

Toldsepp, A. Quo vadis – science education – in the new millenium. In Science and technology in new millenium. Praha : Peres Publisher, 2000, s. 20-23.

Wiggins G. P., McTighe J. (2005) Understanding by design. Association for Supervision and Curriculum Development.