Rita Birziņa. Bioloģijas metodoloģija

1. Bioloģijas mācību stunda

1.2. Mācību stundu veidi

Mācību stundu veidi


Skolotājs savā darbā izmantot daudzveidīgus paņēmienus un organizācijas formas, veidojot savu nodarbību atbilstoši konkrētajām vajadzībām. Var būt stundas, kuras būs orientētas uz jaunās tēmas skaidrojumu, to varētu saukt par skaidrojuma mācību stundu. Ineta Helmane (2007) apkopojusi šīs mācību stundas etapus:

Organizēšana mācību stundai

Mājas darba pārbaude

Jaunās tēmas zināšanu aktualizācija

Stundas tēma

Jaunās zināšanas

Korekcija un sākotnēja zināšanu nostiprināšana

Zināšanu frontāla nostiprināšana

Mājas darba uzdošana

Stundas rezumējums

Būs nodarbības, kuras virzītas uz vingrinājumu apguvi, tā saucamās vingrinājumu mācību stunda. To varētu organizēt šādā secībā:

Organizēšana mācību stundai

Mājas darba pārbaude

Pamata prasmju un zināšanu aktualizācija

Prasmju un zināšanu korekcija, nostiprināšana

Prasmju un zināšanu lietošanas analogās situācijās veidošana

Prasmju un zināšanu pārnešana jaunās situācijās

Vingrināšanās

Mājas darba uzdošana

Apgūto zināšanu un prasmju atkārtošana

Stundas rezumējums

Lai attīstītu praktiskās prasmes, var organizēt praktisko prasmju veidošanas, zināšanu lietošana jaunās situācijās mācību stundu (1. tabula). Šīs mācību stundas etapi:

Organizēšana mācību stundai

Mājas darba pārbaude

Prasmju un zināšanu aktualizācija, korekcija jaunām situācijām

Sagatavošanās kompleksai zināšanu un prasmju lietošanai

Patstāvīgais darbs reproduktīvā, tad produktīvā līmenī

Zināšanu vispārināšana, sistematizācija

Apgūto zināšanu atkārtošana

Mājas darba uzdošana

Stundas rezumējums