Rita Birziņa. Bioloģijas metodoloģija

2. Mācību eksursiju organizēšanas un vadīšanas metodoloģija

2.10. Izmantotā literatūra

Literatūra

Andersone R. Izglītības un mācību priekšmetu programmas. Rīga: RaKa, 2007, 202 lpp.

Bioloģija 7.–9. klasei. Mācību priekšmeta programmas paraugs. V. Kakses redakcijā. Rīga: Izglītības satura un eksaminācijas centrs,2005.

Cornell J. Sharing the You of Nature. Dawn Publications, California, USA, 1989.

Delle J. Ekskursijas pamatskolām ar 50 zīmējumiem. – Rīga: Valters un Rapa, 1928. 92 lpp.

Hacking E. Geography into practice. Longman group, UK, 1992.

Izzini mežu. Veselīgs meža izziņas materiāls pamatskolām un to iemītniekiem. Redaktore Līga Zute. AS „Latvijas valsts meži”, 2006, 66 lpp.

Stola I. Ekskursijas dabā. Rīga: Raka, 2002, 148 lpp.

Vaivode E. T. Skolotāja Jēkaba Delles (1875 – 1950) devums dabas mācības metodikā no Laikmets un personība. Rakstu krājums. 4. – Rīga: RaKa, 2002, 10. – 63. lpp.

Verziļins N., Korsunska V.. Bioloģijas mācīšanas vispārīgā metodika. Tulk. no krievu val. Rīga: Zvaigzne, 1979, 341 lpp.

Боровицкий П. Н. и др. Краткий справочник преподователя естествознания. 3-е изд., Л., 1955.