Rita Birziņa. Bioloģijas metodoloģija

2. Mācību eksursiju organizēšanas un vadīšanas metodoloģija

2.7. Ekskursijas organizēšana

Ekskursijas organizēšana

Ekskursijai ir:

 1. Jānosaka ekskursijas uzdevumus un saturu.
 2. Jāizraugās objekts un rūpīgi ar to jāiepazīstas.
 3. Jāizlemj jautājums par ekskursijas vadīšanu (pats skolotājs, gids, cits speciālists).
 4. Ja vada cits cilvēks, tad skolotājs pirms ekskursijas iepazīstina viņu
  1. ar metodiskajiem ieteikumiem par skolēnu vecuma īpatnībām, lai vieglāk varētu paskaidrot,
  2. ar galvenajiem ekskursijā akcentējamajiem priekšmetiem, parādībām, notikumiem, kas svarīgi mācību vielas apguvē.
 5. Jāizstrādā ekskursijas plāns kopā ar skolēniem, paredzot tajā veicamos novērojumus un nepieciešamos materiālus, jāparedz laika sadale un skolēnu organizācijas vispārīgā forma (frontālais, grupālais vai individuālais darbs).
 6. Jevadsarunā pirms ekskursijas skolotājam
  • jāizskaidro skolēniem viņu uzdevumi,
  • jānorāda, kādi mēģinājumi ir jāizdara,
  • uz kādiem jautājumiem jāatbild,
  • kādi materiāli jāsavāc un kā jānoformē,
  • līdz kādam termiņam jāsagatavo pārskats par ekskursiju [Andersone, 2007]

Keirāns iesaka ekskursijas organizēšanā ievērot šādus posmus (6. attēls):

I Organizatoriskā daļa

 1. Izvēlas ekskursijas tematu, izvirza mērķi
 2. Nosaka ekskursijas veidu
 3. Laika sadale (ekskursijas laiks, vieta, ilgums)
 4. Ekskursijas maršruta izstrāde (paredz apstāšanās vietas paskaidrojumu veikšanai, materiāla ievākšanai un atpūtai)
 5. Skolēnu organizēšana ekskursijai (laiks, temats, maršruts, dalījums grupās, sīkāki ekskursijas posmi, uzdevumi katram skolēnam vai grupai kopumā un pa posmiem)
 6. Ekskursijas piederumi skolotājam, posmiem, individuāli katram skolēnam.

II Ekskursijas gaita

 1. Ievada sarunas klasē (temata apspriešana. ekskursijas mērķa, uzdevuma izvirzīšana, piederumu noteikšana)
 2. Ceļš līdz ekskursijas objektiem
 3. Ekskursijas maršruta realizēšana (novērojumi un darbs atsevišķos posmos, materiāla ievākšana, fiksēšana, sakārtošana, atsevišķu novērojumu apspriešana, skolēnu pārvietošanās no viena ekskursijas objekta līdz otram)
 4. Nobeigums (rezultātu novērtēšana, atgriešanās skolā, ievāktā materiāla sakārtošana uzglabāšanai)

III Darbs pēc ekskursijas

1. Pārrunas - mācību stunda (ekskursijas gaitas apspriešana, atskaites un referāti)

2. Ievāktā materiāla apstrādāšana (dzīvā materiāla, tabulu, diagrammu, kolekciju un izdales materiāla sagatavošana)

3. Ievāktā materiāla sakārtošana un prezentēšana (ekskursijā savākto materiālu izstāde, atskaites, foto-, video- un audiomateriāli, prezentācijas).


Labas mācību ekskursijas organizēšanas shēma


6. attēls. Labas mācību ekskursijas organizēšanas shēma

Lai skolotājam būtu vieglāk strādāt, ieteicams izveidot ekskursijas norises plānu.

1. Maršruta izstrāde – var pievienot karti (7. attēls) ar atzīmētu ceļu, apstāšanas vietām un iezīmētiem objektiem.


karte

7. attēls. Teritorijas karte

Apzīmējumu atšifrējums

1. Lielā Ķemeru tīreļa laipa.

2. Melnalkšņu dumbrāja laipa.

3. Kaņiera pilskalna taka.

4. Slokas ezera pastaigu taka.

5. Ķemeru pilsēta.

6. Velomaršruti Valguma ezera apkārtnē.

7. Taurgovju un zirgu bari aplokā atjaunotās Slampes upītes krastos Dunduru pļavās.

2. Maršruta laika grafiks.

Laiks

Vieta

Piezīmes

8:00

Rīga

Izbraukšana

10:00

Ķemeru nacionālais parks

Ekskursijas sākums

10:00-11:30

Lielā Ķemeru tīreļa laipa

Objekta apskate

11:30 -12:003. Apskatāmie objekti un veicamie novērojumi.

Galvenie jautājumi (saturs)

Novērojumi

Metodiskie paņēmieni

Objekts

Izmantojamie piederumi

1.

2.

3.

4.