Rita Birziņa. Bioloģijas metodoloģija

2. Mācību eksursiju organizēšanas un vadīšanas metodoloģija

Titullapa

logo_ESFlogo_ESlogo_LUlogo_Projekts
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Rita Birziņa

Mācību ekskursiju organizēšanas un vadīšanas metodoloģija

Materiāls izstrādāts
ESF Darbības programmas 2007. - 2013.gadam
„Cilvēkresursi un nodarbinātība”
prioritātes 1.2. „Izglītība un prasmes”
pasākuma 1.2.1.„Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība”
aktivitātes 1.2.1.2. „Vispārējo zināšanu un prasmju uzlabošana”
apakšaktivitātes 1.2.1.1.2. „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu
kompetences paaugstināšana”
Latvijas Universitātes realizētā projekta
„Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu
kompetences paaugstināšana”
(Vienošanās Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003,
LU reģistrācijas Nr.ESS2009/88) īstenošanai


Rīga, 2010

Mācību materiāla saturs

  1. Nodarbības dabā - mācību metode bioloģijā
  2. Kāpēc nepieciešama mācīšanās ārā?
  3. Mācīšanās ekskursijā.
  4. Ekskursiju veidi
  5. Mācību ekskursiju loma mācību procesā
  6. Skolotāja loma
  7. Ekskursijas organizēšana
  8. Ieteikumi ekskursiju darbā
  9. Pielikums
  10. Literatūra

Mācību priekšmeta "Bioloģija" mērķis ir pilnveidot skolēnu izpratni par dabas vienotību, sekmēt līdzatbildīgas attieksmes veidošanos vides un veselības saglabāšanā un uzlabošanā, izzinot bioloģiskās sistēmas un likumsakarības dabā. Lai šo mērķi sasniegtu, tiek izmantotas dažādas mācību metodes (1. attēls), no kurām īpašu vietu ieņem āra nodarbības.


Āra nodarbību vieta mācību procesā

1. attēls. Āra nodarbību vieta mācību procesā